آیا قرار دادن صندلی ماشین در سیسمونی نوزاد واجب است؟